Köpvillkor och personuppgiftspolicy

Köpvillkor

Powersport Center Sweden AB, organisations nr. 559211-0919 driver butik på Axvägen 12,
853 50 Sundsvall.

Fordon
För köpvillkor fordon se separat text alternativt länk till respektive märke.

Kontantfri butik
Butiken är kontantfri och betalning sker i butik via kortbetalning, faktura eller Swish.

Öppet köp och bytesrätt
Vi erbjuder dig som kund öppet köp och bytesrätt i 7 dagar om inte annat överenskommits vid köptillfället. Gäller mot uppvisande av giltiga köpehandlingar.

Beställningsvaror
Vid beställning av en vara som vi normalt sett inte har i butiken tillkommer en handpenningskostnad som ersätter eventuell retur i det fall att varan ej hämtas ut.

Garanti
Powersport Center har normalt sett 12 månaders garanti mot material- eller fabrikationsfel på nya produkter om inget annat anges. För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Vid felaktig hantering gäller inga garantier. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel. Vid garanti- och andra serviceärenden betalar kunden alltid frakten till och från service. På begagnade fordon och på gjorda servicearbeten lämnar Powersport Center tre (3) månaders garanti.

Personuppgifter
Powersport Center hanterar dina personuppgifter enligt GDPR och kommer inte under några omständigheter att lämna ut dina personuppgifter. Detta gäller både e-postadress, adress samt telefonnummer. Dina kontaktuppgifter lagras dock i vår databas vilket innebär att Du som kund kommer få information från oss på Powersport Center. För mer information om uppgifterna som lagras, vänligen läs informationen nedan. Du kan även maila info@powersport.se eller besöka butiken på Axvägen 12.


Personuppgiftspolicy

Bakgrund och syfte
Vi vill tacka Dig för visat intresse för Powersport Center Sweden AB (”vi”, ”oss”). Vi tar seriöst på den personliga integriteten hos våra kunder. Vår målsättning är att Du ska känna Dig säker på att Din personliga integritet respekteras och att Dina personuppgifter behandlas korrekt. Eventuellt känsliga personuppgifter hanteras med stor försiktighet.

Vi tar som personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Målet med detta informationsblad är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för Dig hur och varför vi samlar in, använder, överför och lagrar viss personlig information om Dig. Detta beskriver även vilka rättigheter Du har som registrerad. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är personuppgiftsansvarig?
Powersport Center Sweden AB, organisations nr. 559211-0919
Adress: Axvägen 12, 853 50 Sundsvall
Telefonnummer: 060-202 11
E-postadress: info@powersport.se

Ändamålen med, samt den rättsliga grunden för, respektive behandling
I samband med att Du engagerar Dig hos oss genom att köpa produkt/produkter i vår butik, delta i tävlingar eller anmäla Dig till ett nyhetsbrev, sparas vissa personuppgifter om Dig. De personuppgifter som behöver hanteras är e-post, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och personnummer. Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera de inköp Du ingått som kund. Personnummer används även för bokföringsändamål samt betalningshistorik och kan komma att krävas av revisorer. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera Dig och kan inte heller fullfölja det köp som Du ingått.

Personuppgiftsbehandlingen är även baserad på vårt berättigade intresse att kunna skicka ut nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till Dig. Sådana utskick sker exempelvis via e-post, sms, eller telefonsamtal. Ändamålet med detta är att kunna lämna Dig mer relevanta erbjudanden och erbjuda en bättre service.

Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?
Powersport Center Sweden AB är mottagare och personuppgiftsansvarig.

Hur länge sparas Dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. De flesta personuppgifter sparas dock under hela den period Du är aktiv kund hos Powersport Center Sweden AB. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden grundar sig på de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med Dig, även under en tid efter att Ditt engagemang upphört. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Beroende på hur länge personuppgifterna sparas begränsas stegvis det antal individer som har tillgång till personuppgifterna genom vår interna behörighetsadministration.

Marknadsföring
Vid köp, tävlingar eller annat tillfälligt engagemang hos vår butik eller online insamlas personuppgifter för nyhets- och andra marknadsföringsutskick kopplade till Ditt engagemang. Dessa personuppgifter sparas i upp till arton (18) månader efter att sådant engagemang upphört och gallras därefter.

Vilka rättigheter har Du som registrerad?
Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling, vilket förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om Dig som behandlas, att begära rättelse eller radering av personuppgifter, att under vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

Rätten att göra invändningar
I del fall behandling av Dina personuppgifter är baserad på en intresseavvägning har Du alltid rätt att, av skäl som hänför sig till Din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling, inbegripet profilering.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När Du besöker vår hemsida eller registreras automatiskt information om Din användning för bl.a. profileringsändamål. Denna information kan innehålla personuppgifter och kan omfatta vilka tjänster Du använder, vilka sidor Du besöker och hur Du beter Dig på ex. webbplatsen. Informationen kan delas upp i kategorierna nedan.

  • Teknisk information om Din enhet och Internet-anslutning

  • Information om hur Du använder tjänsterna; användarbeteende

  • Platsinformation

  • Uppgifter från andra källor

Kameraövervakning
I butiken där kameraövervakning förekommer gäller följande bestämmelser i enlighet med GDPR:

Ändamål: Powersport Center Sweden AB använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar för att skydda besökare och personal samt anläggningens egendom från brott och olyckor samt vid behov på begäran kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Behandlingar som utförs: Inspelning av rörliga bilder från fasta kameror. Kategorier av personuppgifter: Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.

Lagringsperiod: Materialet sparas normalt maximalt 25 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Hantering av uppgifter: Uppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga anställda som sköter kameraövervakning. Dessa har skrivit under sekretessförbindelse och har tystnadsplikt. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

Skydd av uppgifter: Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

Enskildas rättigheter: Powersport Center Sweden AB informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade byggnaderna på anläggningen. Skyltningen kompletteras med kontaktinformation till personuppgiftsansvarig samt med ytterligare information på Powersport Center Sweden AB hemsida, där även denna policy publiceras.

Kontakt: info@powersport.se

Cookies
I samband med att Du besöker vår hemsida kan det hända att vissa personuppgifter hanteras av cookies. En så kallad cookie-fil består av en liten datamängd med information om vad Du gör när Du besöker sidan. Informationen om vad Du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till Din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Cookies används i syfte att förbättra Din användarupplevelse, för att samla information om marknadsföring och för att kunna administrera och utveckla hemsidorna. I Din webbläsare kan Du välja att begränsa cookies samt välja att avstå från dessa helt. Detta kan dock påverka vissa funktioner i de tjänster som placerat cookien.

Säkerhet
All behandling av Dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. Skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen. En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.